Regulamin

Szanowny kliencie, z uwagi na prowadzoną przez nas sprzedaż urządzeń w drodze ofertowej. Nie ma możliwości zakupu poprzez sklep online. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i ma ułatwić klientowi skompletowanie specyfikacji produktów i informacji o ich orientacyjnej cenie brutto zawierającej podatek VAT 23%. Skompletuj swoją specyfikację złóż zapytanie ofertowe nasi pracownicy w Polsce przedstawią ofertę i po jej zaakceptowaniu możesz dokonać zakupu opłacając otrzymaną od nas FV-proforma. Faktura proforma wystawiana jest w walucie CHF. Wpłaty przyjmujemy w walucie CHF. 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest TB-ELECTRONICS GmbH Poststrasse 4 9443 Widnau SZWAJCARIA
 2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych, TB-ELECTRONICS GmbH wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „Rozporządzenie”.
 3. TB-ELECTRONICS GmbH przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. TB-ELECTRONICS GmbH zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy Sprzedaży (realizacji Zamówienia), rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.
 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy Sprzedaży (realizacji Zamówienia), maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.
 6. Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta.
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych, podanych w związku z realizacją Umowy Sprzedaży (realizacją Zamówienia), dostępne są w Polityce Prywatności.
 8. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez TB-ELECTRONICS GmbH w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 9. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez TB-ELECTRONICS GmbH  informacji handlowych drogą elektroniczną.
 10. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia, adresu e-mail, oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, którym powierzono dostawę zakupionych Towarów do Klienta.
 11. Niezależnie od treści ust. 12 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym.
 12. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
 13. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.